Snežana Agatunović

Direktor kvaliteta

Kojim načelima se rukovodite prilikom proizvodnje i na koji način brinete o kvalitetu proizvoda?

Da bi svi naši proizvodi izašli na tržište kvalitetni, bezbedni i zdravstveno ispravni, neophodna je konstantna kontrola kvaliteta. Sa porastom značaja kvaliteta proizvoda, akcenat se sa samog kontrolisanja kvaliteta pomera do upravljanja kvalitetom u mnogo širem smislu - na integrisano kontrolisanje svih faza proizvodnje.

Na ostvarenju ovih ciljeva angažovan je čitav tim stručnjaka iz svih organizacionih celina fabrike. Važnu ulogu ima izbor najkvalitetnijih sirovina, lanac proverenih dobavljača, ulazna kontrola kvaliteta, praćenje svih faza proizvodnje i potvrđivanje kvaliteta proizvoda. Proizvod se identifikuje u svim fazama kako bi sa naših proizvodnih traka izašli samo visoko kvalitetni i zdravstveno bezbedni proizvodi. Mi smo se opredelili za aktivno održavanje i kontinuirano unapređenje integrisanih sistema upravljanja, odnosno kvalitet kao dugoročno opredeljenje.

Da li posedujete neke sertifikate o kvalitetu?

Fabrika poseduje sertifikate sledećih standarda: HACCP, ISO 9001:2015, FSSC 22000, dok najveći deo naših proizvoda poseduje HALAL sertifikaciju. Pored ovih standarda, proizvodnja u pogonu se odvija i uz poštovanje GMP (good manufacture practice) i GHP (good hygiene practice).

Kako garantujete bezbednost Nutrino proizvoda?

Kako bismo osigurali da su naši proizvodi usaglašeni sa visoko postavljenim zahtevima i važećim Zakonima, Pravilnicima i Standardima, kontrolisanje i ispitivanje se sprovodi od prijema sirovina i ambalaže, do njihovog izlaska na tržište, a vrši se i njihovo praćenje do, ali i na policama prodajnih objekata.

Verifikacija kvaliteta nabavljenih repro-materijala se vrši upoređivanjem sa zahtevima i tehničkim uslovima propisanim tokom razvoja proizvoda, kao i zahtevima važeće regulative. Kontrolisanjem i ispitivanjem u toku procesa se potvrđuje da su ispunjeni zahtevi za kvalitet, čime se sprečava da neusaglašeni proizvodi prelaze u narednu fazu procesa proizvodnje. U internoj laboratoriji se svakodnevno vrše mikrobiološka i hemijska ispitivanja sirovina, ambalaže, svih komponenti koje imaju uticaj na kvalitet proizvoda, kao i gotovih proizvoda.

Završnim kontrolisanjem i ispitivanjem se proverava i potvrđuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima i sprečava da se neusaglašeni proizvodi uskladište u magacin gotovih proizvoda, odnosno da se isporuče kupcu. Samo oni proizvodi koji dobiju status „usaglašen“, isporučuju se kupcima. Sve komponente koje ulaze u sastav naših proizvoda ili su u kontaktu sa istim, ispituju se eksterno i imaju ateste akreditovanih laboratorija. Sirovine i sastojci koji se skladište u objektima naše kompanije i koriste u proizvodnji, čuvaju se u odgovarajućim temperaturnim uslovima na način kojim se sprečava kontaminacija i nastanak neželjenih promena. Zdravstvenu ispravnost i bezbednost proizvoda određenom frekvencijom eksterno ispituje akreditovana laboratorija.