Marija Ilić

Menadžer pravnih poslova

Koliko je striktna zakonska regulativa koja definiše proizvodnju dečje hrane?

Hrana za odojčad (bebe do uzrasta od 12 meseci) i malu decu (deca uzrasta od 12 meseci do 3 godine) predstavlja hranu koja je specijalno formulisana za potrebe dece koja uvode nove namirnice u svoju ishranu nakon ili za vreme  perioda dojenja, koje je i od strane Baby Food Factory podržano kao primarni i najzdraviji izbor mama. Zakonom i podzakonskim propisima regulisan je sastav, kvalitet i bezbednost ove hrane na način koji maksimalno štiti najmlađu populaciju. Kada govorimo o sastavu, to znači da propisi precizno određuju minimalne i maksimalne količine nutrijenata -  proteina, ugljenih hidrata, masti, vitamina i minerala -  za svaku kategoriju dečje hrane ponaosob. Ograničenja koja se odnose na, prisustvo štetnih kontaminenata su takođe veoma striktna, pa su tako granice znatno strožije u odnosu na konvencionalnu hranu za odrasle ili voće i povrće koje roditelji mogu kupiti na pijaci – često i do više desetina, pa čak i sto puta. Dečja hrana u Srbiji, ali i pojedinim drugim državama je i predmet registracije koju sprovode akreditovane laboratorije i nadležni državni organi. Deklarisanje i oglašavanje su takođe posebno regulisani. Sve opisano predstavlja dopunu osnovne regulative koja se odnosi na proizvodnju hrane za širu populaciju. Kao profesionalac upoznat sa procesom proizvodnje u Baby Food Factory odgovorno poručujem da je dečja hrana regulisana u najboljem interesu rasta i razvoja najmlađe populacije, ali i da BFF primenjuje još više standarde, od onih koji su zakonski obavezujući.   

Šta je najveći izazov sektora pravnih poslova u BFF?

Na prvom mestu bih izdvojila izazove koji proističu iz kompleksnih međunarodnih pravnih poslova, koje fabrika zaključuje i kao kupac - s obzirom da sirovine nabavlja sa više kontinenata - i kao prodavac koji svoje proizvode danas plasira u državama regiona, Ruskoj federaciji i državama bivšeg SSSR-a, kao i zemljama EU. Važno je postići usklađenost internacionalnih ugovora ne samo sa imperativnim propisima prava obe ugovorne strane, već i sa pravom koje ugovorne strane odaberu kao merodavno za tumačenje ugovora i rešavanje eventualnih sporova. Pored regulatornih, prisutne su i prostorne i jezičke barijere koje pregovore čine još izazovnijim i interesantnijim. U cilju adekvatnog regulisanja različitih aspekata saradnje i njene usaglašenosti sa internim procesima -  od faze pregovora do robe na policama novoosvojenog tržišta - neophodna je multisektorska saradnja i sinergijski pristup.

Kako uskladiti pravne zahteve i potrebe biznisa?

Poštovanje pravnih i etičkih standarda za nas u Baby Food Factory je veoma važno. Sa druge strane, potrebe biznisa iziskuju i određenu dozu fleksibilnosti - „thinking outside of the box“ tj. pronalaženje kreativnih rešenja kojima se na zakonom dozvoljen način postiže željeni cilj. Zbog toga, na nivou Nelt grupe kontinuirano se sprovode brojne konstruktivne edukacije tako da članovi pravnog tima bolje razumeju potrebe biznisa, sa jedne strane, a kolege iz biznisa pravne obaveze, rizike i ograničenja, sa druge strane.